photo_2016-12-17_11-21-04

توضیحات محصول

photo_2016-12-17_11-21-04یکی از بخش هایی که باید ایمنی آن بیشتر مورد توجه باشدبخش رادیولوژی بیمارستان است . در این بخش افزون بر خطرات و حوادث احتمالی که مشابه آن در سایر بخش های بیمارستان وجود دارد خطرات بالقوه ی تابش پرتو برای بیماران و همکاران نیز وجود دارد. . .

نظری بدهید