screenshot_%db%b2%db%b0%db%b1%db%b6-%db%b1%db%b2-%db%b1%db%b7-%db%b1%db%b2-%db%b2%db%b7-%db%b2%db%b5-1

توضیحات محصول

screenshot_%db%b2%db%b0%db%b1%db%b6-%db%b1%db%b2-%db%b1%db%b7-%db%b1%db%b2-%db%b2%db%b7-%db%b2%db%b5-1این گزارش حاوی اطلاعاتی از قبیل:

نحوه ی توصیف دستگاه های رادیولوژی 

نحوه ی نگارش گزارش کاراموزی جهت ارائه به دانشگاه ها

نظری بدهید